ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор Монгол Улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог дээшлүүлэх, зорилго бүхий "Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр" батлагдсан бол 2009 оны 06 сарын 25 -ны өдөр Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг Улсын Их Хурлаас баталснаар Улсын бүртгэлийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчин бүрдсэн.2015 оны МУ-ын ЗГ-ын агентлаг, төрийн байгууллагын бүтэц, зохион байгууллалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 501 дүгээр тогтоолын дагуу Улсын бүртгэл, Статистикийн Ерөнхий газар болж өөрчлөгдсөн, 2016 оны МУ-ын ЗГ-ын агентлаг, төрийн байгууллагын бүтэц, зохион байгууллалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 04 дүгээр тогтоолын дагуу Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болж, орон нутагт Улсын бүртгэлийн хэлтэс нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Иргэний бүртгэл мэдээллийн алба, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн алба, Татварын хэлтсийн хуулийн этгээдийн бүртгэлийн нэгжийг нэгтгэн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 06 сарын 05-ны өдөр байгуулагдсан.

 

ШИНЭ МЭДЭЭ