Алсын хараа

 • Дэвшилтэт  технологийг нэвтрүүлнэ.
 • Дэлхийн түвшинтэй хөл нийлүүлнэ.

Эрхэм зорилго

 • Төрийн бүртгэлийг төгөлдөршүүлж
 • Улсын бүртгэлийг ухаалагжүүлж
 • Цаасан бүртгэлийг цахимжуулж
 • Иргэдэд ээлтэй байгууллага байна.

 

Үнэт зүйл

 • Б- Байнгын сайжруулалтаар
 • Ү- Үр дүнг эрхэмлэнэ
 • Р- Pestle шинжилгээнд суурилсан
 • Т- Тасралтгүй хөгжүүлэлтийг хийнэ.
 • Г- Гадаад дотоод орчны
 • Э- Эрсдлийг бууруулах замаар
 • Л- Легал хэм хэмжээг тодорхойлно.

Чанарын бодлого

 • Хууль тогтоомжийг чухалчилж
 • Хүний эрхийг дээдэлж
 • Үйл ажиллагаагаа сайжруулж
 • Үйлдэл бүхнээ хянаж
 • Чадвар ёс зүйгээр манлайлж
 • Чадамж гүйцэтгэлээр тэргүүлж
 • Түмэн хэрэглэгчийг хамруулсан
 • Төрийн санах ой байна.