Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 11-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 11-р сарын мэдээ

2022 оны 11-р сарын статистик тоон мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 10-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 10-р сарын мэдээ

2022 оны 10-р сарын статистик тоон мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй