Хөдөлмөрийн дотоод журам /УБЕГ-ын 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/705 дугаар тушаал/

Хөдөлмөрийн дотоод журам /УБЕГ-ын 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/705 дугаар тушаал/

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/705 тоот тушаалаар Улсын бүртгэлийн байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн баталсан тухай

Дэлгэрэнгүй