Төлөвлөгөө 2021

Төлөвлөгөө 2021

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Тайлан 2020

Тайлан 2020

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Дэлгэрэнгүй