ХАСХОМ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД 100 ХУВЬ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛАВ. /2021он/

A- A A+
ХАСХОМ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД 100 ХУВЬ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛАВ. /2021он/

           

      Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулинд заасны дагуу нийтийн албан тушаалтнууд жил бүрийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор ХАСХОМ /хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг/-ээ гаргаж өгөх үүрэгтэй байдаг.

   Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ХАСХОМ гаргаж өгвөл зохих төрийн захиргааны 18 албан тушаалтны 2021 оны мэдүүлгийг гаргуулж хуулийн хугацаанд https://meduuleg.iaac.mn/ цахим системд 100 хувь бүртгүүлэн, хяналт тавьж, баталгаажуулалтыг хийлээ.