Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хассан тухай

A- A A+
Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хассан тухай

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэгт “Санхүүгийн тайлангаа найм ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад илгээж баталгаажуулаагүй хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хасах талаар санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн улсын бүртгэлийн байгууллага өөрийн цахим хуудсаар нийтэд зарлах бөгөөд зарласнаас хойш 6 сарын дотор бичгээр санал, гомдол гаргаагүй, дампуурлын хэрэг үүсгээгүй, санхүүгийн тайлангаа гаргаагүй, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон өр, төлбөргүй бол уг хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хасна.” гэж заасан.

Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Сангийн яамнаас ирүүлсэн 2022 оны “Санал хүргүүлэх тухай” 03/7104 тоот албан бичгийн дагуу санхүүгийн тайлангаа найм ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад илгээж баталгаажуулаагүй хуулийн этгээдийн мэдээллийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн байгууллагын www.burtgel.gov.mn цахим хуудаст байршуулан нийтэд мэдээлж, нийтэд зарласнаас хойш 6 сарын дотор бичгээр санал, гомдол гаргаагүй 34377 хуулийн этгээдийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны А/1345 дугаар тушаалаар улсын бүртгэлээс хассан.

Улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээдийн мэдээллийг улсын бүртгэлийн нээлттэй мэдээлэл opendata.burtgel.gov.mn цахим хуудаснаас харах боломжтой бөгөөд Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3 дахь хэсэгт заасны дагуу улсын бүртгэлээс хассанаас хойш нэг жилийн хугацаанд тухайн хуулийн этгээдийн нэрийг иргэн, хуулийн этгээдэд олгохгүй болохыг анхаарна уу.