Хэлтсийн Иргэний бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч нар дотооддоо бүртгэлийн үйлчилгээний талаар 2023 оны 09 сарын 23-ны өдөр сургалт зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
Хэлтсийн Иргэний бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч нар дотооддоо бүртгэлийн үйлчилгээний талаар 2023 оны 09 сарын 23-ны өдөр сургалт зохион байгуулагдлаа.

Сургалтын зорилго:
Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актуудыг нэг мөр ойлгох, бүртгэлийн алдаа, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх онол, арга зүй, практик эзэмшихэд оршино.

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС