Барьцаалан зээлдүүлэх болон ломбардын үйл ажиллагааны чиглэлийн улсын бүртгэлийг хүчингүй болгох тухай мэдэгдэл

A- A A+
Барьцаалан зээлдүүлэх болон ломбардын үйл ажиллагааны чиглэлийн улсын бүртгэлийг хүчингүй болгох тухай мэдэгдэл

 Монгол Улсын Их Хурлаас Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийг баталж, 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэлсэн.

      Уг хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т "Энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө эрх бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулан үйл ажиллагаа явуулж байгаа барьцаалан зээлдүүлэх газар энэ хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш 1 жилийн дотор харьяалах бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ." гэж заасан.
      2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн бүртгэлд бүртгүүлж, гэрчилгээ аваагүй 10,415 хуулийн этгээдийн барьцаалан зээлдүүлэх болон ломбардын чиглэлээр эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг хүчингүй болгох болсныг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу мэдэгдэж байна.

      Эдгээр хуулийн этгээдүүд  http:// https://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/les-new 22-т заасны дагуу /Үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлт бүртгүүлэх/ баримтыг бүрдүүлэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмэндээ өөрчлөлт оруулж бүртгүүлнэ үү.