2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

A- A A+
2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт